Over ons

Algemeen

Heemkundevereniging Horn is opgericht op 1 september 2006. Na afloop van de eerste bijeenkomst in ’t Dörpshoes hadden zich 34 leden aangemeld en eind 2006 al 50 leden. In februari 2015 werd het 200ste lid ingeschreven. Momenteel heeft de vereniging bijna 250 leden. Dit geeft aan dat de heemkundevereniging op veel sympathie kan rekenen.

      
Ons lid, notaris mr. Dré Teeuwen, leest de akte voor in de ridderzaal, waarna ondertekening plaatsvindt.

Rabobank Maas en Leudal: IBAN rekeningnummer NL 71 RABO 0126 110 611.
Kamer van Koophandel: ingeschreven onder nummer 12064374.
ANBI-instelling per 01-01-2008.

Doelstelling

Het doel van de vereniging is de studie en beoefening van de heemkunde van Horn in de meest ruime zin, teneinde de kennis daarvan te bevorderen en de belangstelling daarvoor in de samenleving te wekken; alsmede het zelfstandig, op eigen titel, opkomen voor het behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden; waar nodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten of de mogelijke gevolgen daarvan, te beïnvloeden en/of te voorkomen.

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Horn en de directe omgeving;
 • bestuderen van leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van mensen in dit gebied;
 • organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en wandelingen;
 • houden van een wekelijkse inloopmiddag;
 • uitgeven van publicaties van historische aard;
 • bijeenbrengen van onder meer foto's, films, boeken, prenten, bid- en gedenkprentjes, kaarten en publicaties in een centraal archief;
 • samenwerken met zusterverenigingen, overheden en instellingen tot het beschermen van objecten, geschiedenis, folklore en heemkunde;
 • het geven van voorlichting over geschied- en heemkundige onderwerpen;
 • hulp bieden aan belangstellenden bij het zoeken naar informatie op genoemde terreinen.

 

Huishoudelijk reglement en statuten

 Link voor: Huishoudelijk reglementVerenigingsstatuten.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Harrie Maessen
Secretaris: Henk Schreurs
Penningmeester: Pierre van den Elsen 
Algemene bestuursleden: Agnes Knoops
Liesbeth Crasborn
Jean-Paul Eenens

 

               

Van links naar rechts: Harrie Maessen, Henk Schreurs, Pierre van den Elsen, Agnes Knoops.

Lidmaatschap

Wat kunt u van ons verwachten?

De vereniging organiseert elke maand een bijeenkomst. Deze avond is ook bedoeld als inloop-avond voor niet-leden om kennis te maken met onze vereniging. Daarnaast worden tentoonstellingen georganiseerd, excursies naar objecten van historische waarde gehouden en boeken uitgegeven.

 • Iedere woensdag is vanaf 14.00 tot 17.00 uur een inloopmiddag in ons heemkundelokaal waarbij leden en niet-leden van harte welkom zijn.
 • Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden. Tevens wordt een jaarverslag opgesteld met verslaglegging van activiteiten van het verenigingsjaar.
 • De vereniging verzamelt materiaal van historische aard dat wordt bewaard in een centraal archief. U ontvangt als lid gratis de jaarlijkse kalender met historische prenten uit Horn en het jaarverslag.

De activiteiten en bijeenkomsten worden gepubliceerd in 't Blaedje en in VIALeudal.

Zoals u ziet heeft onze vereniging genoeg te bieden.

Wilt u lid worden?

Meldt u dan aan via de knop "contact" of bij het secretariaat (briefje met naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van "nieuw lid").

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie wordt bij voorkeur eenmaal per jaar automatisch geïnd. Elk lid wordt gevraagd de penningmeester te machtigen voor een eenmalige jaarlijkse automatische incasso van de contributie.

 Tevens bestaat de mogelijkheid voor een "gezinslidmaatschap". Iedereen op het zelfde adres kan een gezinslidmaatschap nemen. Elk gezinslid heeft de zelfde statutaire rechten als een individueel lid. Nadeel ervan is dat slechts éénmaal per adres een gratis kalender en jaarboekje en éénmaal korting verkregen kan worden op publicaties die verschijnen.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie wordt bij voorkeur eenmaal per jaar automatisch geïnd. Elk lid wordt gevraagd de penningmeester te machtigen voor een eenmalige jaarlijkse automatische incasso van de contributie.

De contributie bedraagt:

1. individueel lidmaatschap per maand € 3,00 (per jaar € 36,00);
2. gezinslidmaatschap per maand € 4,00 (per jaar € 48,00).

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voordelen lidmaatschap

Als lid heeft u gratis toegang tot alle door de vereniging georganiseerde lezingen en exposities. U ontvangt het jaarverslag en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Tevens ontvangt u korting op de door de vereniging uit te geven publicaties, excursies en wandelingen.

Aanmelding/afmelding

U kunt zich op elk tijdstip aanmelden. De betaling van de contributie is vanaf datum aanmelding. Het lidmaatschap kunt u op elk tijdstip opzeggen, zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn. De contributie voor het lopend kalenderjaar blijft u verschuldigd.

Huisvesting

De huisvesting was een probleem. Zo had de vereniging achtereenvolgens onderdak in  ’t Dörpshoes, bij Elvo aan de Broekstraat, Café Restaurant De Graaf van Horne, Daalakkerserf, Hotel Restaurant De Abdij en MFC De Postkoets. Sinds november 2012 hebben we de beschikking over een lokaal in basisschool De Mussenberg. Vanaf eind 2010 heeft de vereniging een opslagruimte in MFC De Postkoets.

NIK 0091

Ons lokaal in basisschool De Mussenberg.

Werkgroepen

Onze vereniging heeft verschillende werkgroepen die regelmatig bij elkaar komen.

Inloopmiddag

Elke woensdag is van 14.00 tot 17.00 uur een inloopmiddag in ons lokaal in basisschool De Mussenberg voor leden en overige belangstellenden.

Activiteiten

Jaarlijks worden circa zes lezingen georganiseerd over verschillende onderwerpen die ook door niet-leden kunnen worden bezocht.

Wandelingen en excursies leden

Een jaarlijkse activiteit voor de leden is een wandeling met een educatief karakter door Horn of in de buurt van Horn. Ook maken wij ieder jaar één of meerdere uitstapjes. Bezocht zijn onder andere het Limburgs Museum te Venlo, Kasteel de Haar te Haarzuilen, D’n Aje Kirkhaof in Roermond, het Museum Catharijneconvent te Utrecht, de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en het Slot Loevestein te Poederoijen. Verder de plaatsen Woudrigem, Tongeren, Zoutleeuw en Wilderen, Vaals, Nijmegen, Stevensweert en Luik.

Het station in Luik-Guillemins ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava.

Publicaties

De vereniging publiceert boeken over verschillende onderwerpen. Leden kunnen deze aanschaffen tegen zeer gereduceerde prijzen. Alle leden krijgen elk jaar gratis de heemkundekalender en een jaarverslag waarin het reilen en zeilen van de vereniging is opgenomen.

Archief

De vereniging heeft een eigen bibliotheek en een archief met onder meer documenten, krantenknipsels, foto's, films, boeken, prenten, bid- en gedenkprentjes, kaarten en publicaties.

Tijdens de inloopmiddagen is de bibliotheek en het archief in te zien. Een deel van de fotocollectie, documenten en bidprentjes zijn via deze website te raadplegen. Informatie kunt u ook vragen via de knop ‘CONTACT’

In de maanden juli en augustus zijn er géén inloopavonden.

Bijeenkomsten

De vereniging organiseert circa zes lezingen per jaar over verschillende onderwerpen. Voor leden is de entree gratis, niet-leden betalen € 1,50. De bijeenkomsten vinden plaats in de aula van basisschool De Mussenberg, Voogdenstraat 2, 6085 CH, Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat).

Om de algemene bijeenkomsten van de vereniging meer bekendheid te geven, worden er aankondigings-posters gemaakt.

Scholenprojecten

De vereniging biedt educatieve projecten aan om leerlingen van het basisonderwijs te laten kennismaken met de (cultuur)historie van Horn.

     

Adelin Remy geeft in het project 70-jaar bevrijding toelichting aan de leerlingen van groep 8 van de Mussenberg.

Naar boven